English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)

PostHeaderIcon Przewozy Pasażerskie Warszawa - Lwów - Warszawa

Regularne przejazdy komfortowym busem: WARSZAWA - LWÓW i LWÓW - WARSZAWA.

15€ / 65 PLZ / 400 UAH

Indywidualne transfery z/do lotnisk MODLIN, CHOPIN, BALICE a także inne punkty docelowe w Ukrainie i po całej Europie.

Zadać pytanie i/lub zamówić przejazd

Obejrzeć szlak

tel: (+38) 050-57-39-100; (+48) 534-341-100

                                                

Lwów należy do najbogatszych miast pod względem ilości i wartości zabytków historycznych i architektonicznych reprezentujących architektoniczne style i kierunki różnych epok — od dawnoruskich do współczesnych. Planistyczna struktura Lwowa założonego w połowie XIII w. jest analogiczna do innych dawnoruskich miast. Chociaż sama się nie zachowała, ale świadczą o niej niektóre obecne nazwy ulic oraz toponimy, Zamkowa, Pod Bramą; Stary Rynek, Murowany Most.

Proekt Nikolaja Krawcowa Momenty z Przeszlosci Lwowa

 

Lwów książęcy składał się z dwóch części: warownego zamku na wysokiej górze oraz leżącej u jej podnóża handlowo-rzemieślniczej posady. Cała zabudowa, z wyjątkiem zamku i niektórych świątyń, była drewniana. Budownictwo monumentalne w tych czasach prowadzono zgodnie z tradycjami dawnoruskiej szkoły architektonicznej.

Do zabytków okresu dawnoruskiego należy cerkiew św. Mikoіaja (koniec XIII w.) Jest to swoista budowla krzyżowa z trzema apsydami i dwoma kopułami — nad ołtarzem. Do przełomu XIII i XIV w. należą przebudowane póżniej cerkwie: Piatnicka i Onufrijewska, a do połowy XIII w.— kościoły Jana Chrzciciela i Marii Śnieżnej.

 

Przewodnik po Lwowie Gotyckim
W połowie XIV w. w południowej części posady książęcego grodu formuje się na zasadach ówczesnej urbanistyki zachodnioeuropejskiej nowe miasto obwarowane murami i wieżami o regularnej zabudowie z centralnym placem i ratuszem. Do XVI w. zabudowa była w jednakowym stopniu drewniana i murowana. Dominował styl gotycki.

Do wczesnych zabytków tego stylu należą kościół Jana Chrzciciela (druga połowa XIV w.) oraz Katedra Јaciсska (archit. Niczko, M. Hanseke, J. Grom, A. Rabisz, G. Blecher, lata sześćdziesiąte XIV w.— 1493 r.). Równocześnie trwało budownictwo oparte na tradycjach dawnoruskich, jak na przykіad Katedra Ormiańska (archit. Doring, 1363).

 

Przewodnik po Lwowie Renesansowym
Od połowy XVI w. do duchowej i materialnej kultury Lwowa przenikają humanistyczne tendencje Odrodzenia. Najdobitniej przejawiły się one w budownictwie, co było spowodowane napływem do Lwowa wielu mistrzów budowlanych z Włoch, przede wszystkim z ich prowincji północnych. Ramy chronologiczne Odrodzenia we Lwowie obejmują drugą połowę XVI w.— pierwsze trzy dziesięciolecia XVII w.

W tym dość krótkim okresie powstało wiele pięknych budowli wśród których najlepszy jest zespól Uspienskiej Cerkwi: dzwonnica Korniakta (archit. P. Barbon, 1572 r.), kaplica Trzech Świętych (archit. A. Pidlisnyj, 1590 r.), Uspienska Cerkiew (archit. P. Rzymianin, W. Kapinos, A. Pychylnyj 1591 — 1629).

Do wybitnych wzorów lwowskiej architektury renesansowej należą kaplice Boimów (archit. A. Bemer [?], 1609—1615) i Kampianów przy Katedrze Łacińskiej (koniec w. XVI — r. 1629), kościoły Bernardynów (archit. P. Rzymianin, A. Prychylnyj, 1600—1630) i Benedyktynek (archit. P. Rzymianin, I. Pokorowicz, koniec w. XVI — pierwsza polowa w. XVII), domy na pl. Rynek nr 4 (1589 r.), nr 6 (archit. P. Barbon, 1580), nr 28 (pocz. XVII w.).

 

Przewodnik po Lwowie Epoki Baroku
W latach trzydziestych XVII w. w budownictwie Lwowa na zmianę renesansu przyszedł nowy styl — barok.

Pierwszymi budowlami w tym stylu były kościoły Jezuitów (archit. D. Briano, 1610—1630), klasztoru karmelitek bosych (archit. D. B. Gisleni 1644 r.— koniec XVII w.), wyróżniające się bogato zdobłonymi fasadami. Nieco skromniejszy jest kościół św. Michała klasztoru karmelitów bosych (1634 r.) oraz cerkiew Piatnicka (1644 r.) z kosztownym ikonostasem tego okresu. Wybitnym dziełem architektury póżnego baroku we Lwowie jest kościół Dominikański (archit. Jan de Witte, 1745—1770).

 

Klasycyzm we Lwowie
Klasycyzm, który przyszedł na zmianę baroku, nie pozostawił w architekturze Lwowa większych śladów. Obejmuje on okres od końca XVIII do połowy XIX w.

Najwybitniejsze budowle w tym stylu — to gmach Ukraińskiego Teatru Dramatycznego imienia Marii Zańkowieckiej (archit. L. Pichl, J. Salzmann, 1837 — 1842), Muzeum Przyrodniczego (archit. W. Rawski-starszy, lata 30 XIX w.), pałac arcybiskupów łacińskich (archit. J. Salzmann, 1844), dom nr 4 na ul. Krakowskiej (przebudowany na pocz. XIX w.).

 

Styl Eklektyzm we Lwowie
Już w połowie XIX w. utrwala się i dominuje do końca tego wieku styl eklektyzmu, w którym wyzyskiwano elementy gotyku, renesansu i innych stylów.

Dobitne wzory tego stylu — to gmachy Teatru Opery i Baletu imienia Iwana Franki (archit. Z. Gorgolewski, 1897—1900) oraz byłego Muzeum Przemysłowego (archit. L. Markoni, J. Janowski, 1904).

 

Styl Modernistyczny we Lwowie
Styl modernistyczny, który był reakcją przeciw eklektyzmowi i utrwalił się na pocz. XX w., jest przedstawiony we Lwowie wielu budowlami, ale na terenie śródmieścia znajduje się ich zaledwie kilka jednostek, zwłaszcza dom nr. 32 na Rynku (archit. M. Јużecki, 1912), dom nr. 5 na ul. Chmielnickiego (archit. R. Feliсski, pocz. XX w.).

Cennym utworem sztuki rzeżbiarskiej jest pomnik A. Mickiewicza (rzeżbiarze A. Popel, M. Paraszczuk, 1905 r.).

 
Reklama
English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)